NCPD 2018

การขับเคลื่อนสู่สังคมยั่งยืนของคนทั้งมวล 
(Moving towards Sustainable Society for All)

หัวข้องานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

  • ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (Local Wisdom for Persons with Disabilities)
  • นวัตกรรมเพื่อคนพิการและสังคมสูงอายุ (Innovation for Persons with Disabilities and Aging Society)
  • นวัตกรรมการศึกษาเพื่อคนพิการ (Innovative Education for Persons with Disabilities)
  • นโยบาย การบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม (Policy and Management for Equality)
  • การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design)
  • การเสริมพลังคนพิการ (Empowerment for Persons with Disabilities)

ผลงานวิชาการ งานวิจัย ที่จะนำเสนอ มี 2 ประเภท

1. ผลงานวิชาการ (Academic /Research paper)  ที่เกิดจากการวิจัยเต็มรูปแบบ เป็นผลงานวิจัยที่ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาการที่ต้องผ่านการตรวจทาน  แก้ไข  รับรองมาตรฐานคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ  (Reviewers) 

2. ผลงานกึ่งวิชาการ (Casual paper)  ) ที่เกิดจากการถ่ายทอดประสบการณ์จากปราชญ์ชาวบ้าน  ผู้เฒ่าผู้แก่ ชาวบ้าน  นักวิชาการและบุคคลทั่วไป  ที่เป็นความเชื่อ ภูมิปัญญาที่ถ่ายทอด  ปฏิบัติสืบต่อกันมาและใช้ได้ผล เป็นผลงานวิชาการที่เขียนและผ่านการตรวจทาน แก้ไข  รับรองมาตรฐานคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ  (Reviewers)  แบบผ่อนปรน

รายละเอียดหัวข้องานวิจัย

1. ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (Local Wisdom for Persons with Disabilities) :  เป็นผลงานวิชาการ  งานวิจัย หรือผลงานที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น กิจกรรมหรือกลไกการทำงานระดับชุมชนหรือจังหวัดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รวมถึงงานวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ที่สืบทอดต่อกันมาจากบรรพชน  

2. นวัตกรรมเพื่อคนพิการและสังคมสูงอายุ (Innovation for Persons with Disabilities and Aging Society)  : เป็นผลงานวิชาการ  งานวิจัยที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ การใช้เทคโนโลยี การออกแบบกลไก นวัตกรรมกระบวนการ นวัตกรรมสังคมเพื่อส่งเสริมการเข้าถึง สร้างความสะดวก การพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือนวัตกรรมเพื่อการป้องกันหรือการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

3. นวัตกรรมการศึกษาเพื่อคนพิการ (Innovative Education for Persons with Disabilities)  :  เป็นผลงานวิชาการ งานวิจัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม หรือสร้างโอกาสในการเข้าถึงความรู้ อาจอยู่ในรูปของเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ สื่อการศึกษาและการเรียนรู้ เครื่องมือ สิ่งประดิษฐ์ กลไก กระบวนการ การปรับปรุงการเรียนการสอน การสร้างเจตคติที่ดีของคนพิการ ครอบครัวและสังคมต่อความพิการและคนพิการ

4. นโยบาย การบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม (Policy and Management for Equality)  :  เป็นผลงานวิชาการ งานวิจัยเชิงนโยบาย การบริหารจัดการ นวัตกรรมสังคม กฎหมาย กรอบแนวคิด โมเดลเชิงสังคม กลไกความร่วมมือแบบเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงาน (เช่น ภาครัฐ ภาคสังคม ภาคเอกชน และภาคการศึกษา) ระบบการสนับสนุนทรัพยากรและปัจจัยพื้นฐาน เพื่อการขับเคลื่อนความเสมอภาคและเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในสังคม เช่น การเข้าถึงสิทธิของคนพิการภายใต้ระบบกฎหมายไทย ระบบสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ การส่งเสริมเจตคติ สิทธิ เป็นต้น

5. การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design)   :  เป็นผลงานวิชาการ  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเพื่อพัฒนา หรือสร้างโอกาสในการเข้าถึงได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม เช่น การออกแบบหรือปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกทางกายภาพเพื่ออำนวยความสะดวก เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงและดำเนินชีวิตประจำวันอย่างเท่าเทียม การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อให้บุคคลทุกเพศ ทุกวัย ที่แตกต่างกันสามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ได้อย่างเสมอภาคมากที่สุด

6. การเสริมพลังคนพิการ (Empowerment for Persons with Disabilities) : เป็นผลงานวิชาการ งานวิจัยที่เน้นการแสดงกระบวนการหรือกลไกของการเสริมศักยภาพของคนพิการหรือองค์กรด้านคนพิการให้มีศักยภาพและความเข้มแข็ง ตลอดจนเป็นนวัตกรรมทางสังคม (social innovation) ที่ยกระดับศักยภาพและคุณภาพชีวิตผู้พิการ


โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อคนพิการ

ดำเนินการและสนับสนุนโดยสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สวท.) มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ NCPD2018 แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
ประเภทผลงานออกแบบเชิงความคิด  และประเภทผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

  • ประเภทผลงานออกแบบเชิงความคิด
  • ประเภทผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวคิดนวัตกรรมสำหรับคนทั้งมวล (Student Workshop: Ideation for All)

ดำเนินการและสนับสนุนโดย Hatch@KMUTT ร่วมกับ NCPD2018 เป็นโครงการสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญาตรีทุกระดับชั้นปีการศึกษา ที่สนใจพัฒนาองค์ความรู้เพื่อช่วยเหลือคนพิการและผู้สูงอายุ มีความพร้อมในการทำกิจกรรมร่วมกับคนพิการและทีมงานของโครงการตลอดวันงาน