ลงทะเบียน

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน

 

 ลงทะเบียนเข้าร่วมงานและร่วมส่งบทความ/นวัตกรรม 

 

เข้าระบบเพื่อส่งบทความ/นวัตกรรม


ภายใต้การสนับสนุนจาก
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ