ลงทะเบียน

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน

 

 ลงชื่อสมัครเข้าร่วมงาน 


ภายใต้การสนับสนุนจาก
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ