NCPD 2018

หลักการและเหตุผล

          จากฐานข้อมูลทะเบียนคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 จำนวน 1,820,155 คน หรือร้อยละ 2.75 ของประชากรทั้งประเทศ จำนวน 66,113,612 คน (ข้อมูลจากมิเตอร์ประเทศไทย ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560) และจากข้อมูลรายงานคนพิการที่มีความพิการรุนแรงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ส่งผลกระทบให้คนพิการได้รับการมองว่าเป็นภาระต่อสังคม ไม่มีความสามารถในการทำงาน อันเนื่องจากความพิการ สภาพปัญหาดังกล่าวเกิดจากสภาพสังคมที่ยังไม่มีการรับรู้ที่ถูกต้อง สังคมยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับคนพิการและความพิการ ทำให้คนพิการไม่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิต่างๆ ตามกฎหมาย 

          กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ในการประสานและกำหนดนโยบายด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการรวมถึงการสำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม และเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับคนพิการ สถานการณ์ของคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อประโยชน์ต่อการป้องกัน การรักษาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ และการจัดแผนงานวิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ประเมินผล เสนอต่อกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

          ในปี 2561 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการศึกษาบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการด้านคนพิการ และการจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านวิจัย งานวิชาการ นวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ระหว่างสถาบันการศึกษา นิสิต นักศึกษา บุคคล หน่วยงานที่ให้บริการทางวิชาการ อีกทั้งทำให้เกิดการรวบรวมและการให้บริการทางวิชาการอย่างกว้างขวางต่อสาธารณะในวงกว้างต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการบูรณาการความร่วมมือสถาบันการศึกษา ในการผลิตผลงานวิชาการด้านคนพิการ

2. เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านคนพิการสู่สาธารณะ

3. เพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับประเทศและระดับนานาชาติ

การขับเคลื่อนสู่สังคมยั่งยืนของคนทั้งมวล
(Moving towards Sustainable Society for - All)