NCPD 2018

กำหนดการสำคัญ

ประกาศผลการคัดเลือกบทความวิชาการ/กึ่งวิชาการ

ประกาศผลการประกวดนวัตกรรมเพื่อคนพิการรอบแรก
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ISTRS @ KMUTT Tel 02-470-9673, 085-021-4224 Fax 02-428-3374

สมัครเข้าร่วมโครงการ Ideation for All
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ CEC @ KMUTT Tel 02-427-9630 Fax 02-427-9633

กำหนดการนำเสนอบทความวิชาการ/กึ่งวิชาการ

  • วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561
08:00

ลงทะเบียนและรับเอกสาร

9:00

การนำเสนอวีดีทัศน์ความเป็นมาของการจัดงานสัมมนาวิชาการ การแสดง และกล่าวต้อนรับ

การแสดงความสามารถของคนพิการ (การขับร้องเพลงของนักศึกษา นักศึกษาคนพิการของ มจธ. และวง S2S
กล่าวต้อนรับ โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
ณ ห้องประชุมใหญ่

9:40

ปาฐกถาพิเศษ ภาคภาษาไทย

หัวข้อ "การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556"
โดย นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ​ณ ห้องประชุมใหญ่

10:30

พักรับประทานอาหารว่าง และเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานนวัตกรรมงานวิชาการของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ

11.10

ปาฐกถาพิเศษ ภาคภาษาอังกฤษ

หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Society for All" โดย Mr.Silatul Rahim Bin dahman
ประธานกรรมการมูลนิธิคนตาบอด ประเทศมาเลเซีย ​ณ ห้องประชุมใหญ่

12:00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

ห้องรับประทานอาหาร ชั้น 2, 4

13:15

ประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ เดินทางมาถึง และลงนามถวายพระพร รัชกาลที่ 10 หน้างานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

13:30

กล่าวรายงาน แถลงข่าว มอบโล่รางวัล

กล่าวรายงาน โดย อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แถลงข่าว "ความสำเร็จงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการใน 1 ทศวรรษ"

มอบโล่รางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติบัตรผลงานบทความวิชาการ และการประกวดนวัตกรรมในระดับดีเยี่ยมจำนวน 13 รางวัล

ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบธงเจ้าภาพในปีต่อไป

ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกับผู้บริหารกระทรวง และหน่วยงาน สถาบันการศึกษา จำนวน 18 แห่ง

เยี่ยมชมบูธนิทรรศการและผลงานนวัตกรรมวิชาการฯ 24 บูธ ณ บริเวณภายนอกห้องประชุม และห้องแสดงผลงานนวัตกรรมเพื่อคนพิการ

8:30-12:00

การประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อคนพิการ

13:00-17:00

กิจกรรมการนำเสนอบทความ การอบรมเชิงปฏิบัติการ และงานประกวดสิ่งประดิษฐ์

การนำเสนอบทความระดับชาติ ณ ห้องวายุภักษ์ 3, 4, BB-402

การนำเสนอบทความระดับนานาชาติ ณ ห้อง BB-401

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวคิดนวัตกรรมสำหรับคนทั้งมวล (Student Workshop: Ideation for All) ณ ห้อง BB-403

การประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อคนพิการ ณ ห้องวายุภักษ์ 2

งานประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการภายในประเทศ ณ ห้อง BB-404

17:30

ปิดงาน

หมายเหตุ

1. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. มีล่ามภาษามือ ล่ามแปลภาษา และคำบรรยายภาษาอังกฤษในแต่ละห้อง
3. จัดแสดงนิทรรศการ และผลงานนวัตกรรมตลอดงาน 
4. กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน สถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ องค์กรด้านคนพิการ สถาบันการศึกษาต่างๆ เจ้าหน้าที่สถาบันการศึกษา นักศึกษา และผู้แทนหน่วยงาน ภาคประชาสังคม รวมจำนวน 600 คน