NCPD 2018

กำหนดการสำคัญ

กำหนดการ วัน เดือน ปี
เปิดรับบทความวิชาการ/กึ่งวิชาการฉบับเต็ม ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 30 เมษายน 2561
เปิดรับผลงานประกวดนวัตกรรมเพื่อคนพิการ ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 30 พฤษภาคม 2561
ปิดรับบทความวิชาการ/กึ่งวิชาการ วันที่ 30 เมษายน 2561
ปิดรับผลงานประกวดนวัตกรรมเพื่อคนพิการ (รอบคัดเลือก) วันที่ 30 พฤษภาคม 2561
ประกาศผลการประเมินบทความฉบับสมบูรณ์ วันที่ 8 พฤษภาคม 2561
ประกาศผลการประเมินบทความฉบับสมบูรณ์ (รอบขยายเวลา) วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
สิ้นสุดการส่งบทความฉบับแก้ไข วันที่ 30 พฤษภาคม 2561
ประกาศผลการตอบรับบทความ วันที่ 8 มิถุนายน 2561
การสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 วันที่ 9 กรกฎาคม 2561

เปิดรับผลงานประกวดนวัตกรรมเพื่อคนพิการ  ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤษภาคม 2561
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ISTRS @ KMUTT Tel 02-470-9673, 085-021-4224 Fax 02-428-3374

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ Ideation forAll  ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤษภาคม 2561
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ CEC @ KMUTT Tel 02-427-9630 Fax 02-427-9633

  • วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561
08:30

ลงทะเบียน

9:00

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประธานในพิธีเดินทางมาถึง

9:05

ชมวีดิทัศน์ความเป็นมาของการจัดงานสัมมนาวิชาการ และชมการแสดงของคนพิการ

9:30

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวต้อนรับ

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวรายงาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวเปิดงาน

ประกาศผลบทความดีเด่น พร้อมมอบโล่รางวัล

พิธีมอบธงเจ้าภาพในปีต่อไป

10:00

ชมนิทรรศการผลงานนวัตกรรมวิชาการ ของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ และรับประทานอาหารว่าง

10:40

ปาฐกถาพิเศษ โดย Keynote Speaker ผู้ทรงคุณวุฒิระดับนานาชาติ

11:20

ปาฐกถาพิเศษ โดย Keynote Speaker ผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติ

12:00

รับประทานอาหารกลางวัน

13:00

การนำเสนอบทความระดับชาติ และนานาชาติ

การประกวดนวัตกรรม/ผลงาน

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวคิดนวัตกรรมสำหรับคนทั้งมวล Student workshop : Ideation for All

15:00

รับประทานอาหารว่าง

15:15

การนำเสนอบทความระดับชาติ และนานาชาติ (ต่อ)

การประกวดนวัตกรรม/ผลงาน

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวคิดนวัตกรรมสำหรับคนทั้งมวล Student workshop : Ideation for All

17:15

ประกาศผลรางวัลการประกวดนวัตกรรม พร้อมมอบโล่รางวัล

17:30

ปิดงาน

หมายเหตุ

1. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. มีล่ามภาษามือ ล่ามแปลภาษา และคำบรรยายภาษาอังกฤษ
3. จัดแสดงนิทรรศการ ตลอดงาน
4. การประกวดนวัตกรรม/ผลงาน ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
5. การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวคิดนวัตกรรมสำหรับคนทั้งมวล (Student Workshop:Ideation for All) ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น. 
6. กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน สถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ องค์กรด้านคนพิการ สถาบันการศึกษาต่างๆ เจ้าหน้าที่สถาบันการศึกษา นักศึกษา และผู้แทนหน่วยงาน ภาคประชาสังคม รวมจำนวน 600 คน