การขับเคลื่อนสู่สังคมยั่งยืนของคนทั้งมวล :
Moving towards Sustainable Society for All

 

การสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจําปี 2561

          จากฐานข้อมูลทะเบียนคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 จำนวน 1,820,155 คน หรือร้อยละ 2.75 ของประชากรทั้งประเทศ จำนวน 66,113,612 คน (ข้อมูลจากมิเตอร์ประเทศไทย ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560) และจากข้อมูลรายงานคนพิการที่มีความพิการรุนแรงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ส่งผลกระทบให้คนพิการได้รับการมองว่าเป็นภาระต่อสังคม ไม่มีความสามารถในการทำงาน อันเนื่องจากความพิการ สภาพปัญหาดังกล่าวเกิดจากสภาพสังคมที่ยังไม่มีการรับรู้ที่ถูกต้อง สังคมยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับคนพิการและความพิการ ทำให้คนพิการไม่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิต่างๆ ตามกฎหมาย 

          กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ในการประสานและกำหนดนโยบายด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการรวมถึงการสำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม และเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับคนพิการ สถานการณ์ของคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อประโยชน์ต่อการป้องกัน การรักษาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ และการจัดแผนงานวิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ประเมินผล เสนอต่อกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

          ในปี 2561 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการศึกษาบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการด้านคนพิการ และการจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านวิจัย งานวิชาการ นวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ระหว่างสถาบันการศึกษา นิสิต นักศึกษา บุคคล หน่วยงานที่ให้บริการทางวิชาการ อีกทั้งทำให้เกิดการรวบรวมและการให้บริการทางวิชาการอย่างกว้างขวางต่อสาธารณะในวงกว้างต่อไป

หัวข้องานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

  • ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (Local Wisdom for Persons with Disabilities)
  • นวัตกรรมเพื่อคนพิการและสังคมสูงอายุ (Innovation for Persons with Disabilities and Aging Society)
  • นวัตกรรมการศึกษาเพื่อคนพิการ (Innovative Education for Persons with Disabilities)
  • นโยบาย การบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม (Policy and Management for Equality)
  • การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design)
  • การเสริมพลังคนพิการ (Empowerment for Persons with Disabilities)

กำหนดการสำคัญส่งบทความวิชาการ

เปิดรับบทความฉบับเต็ม :​ ขยายเวลารับบทความ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561  ปิดรับบทความ 

เปิดรับผลงานประกวดนวัตกรรมเพื่อคนพิการ :​ ขยายเวลารับผลงาน ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561  ปิดรับผลงาน 

เปิดรับสมัครโครงการ Ideation for All ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561  ปิดรับสมัครเข้าโครงการ 

ประกาศผลงานประกวดนวัตกรรมเพื่อคนพิการรอบแรก :​ ภายในเดือนมิถุนายน 2561  ประกาศผลนวัตกรรม 

ประกาศผลการตอบรับบทความ :​ ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2561  ประกาศผลบทความ 

วันสัมมนาวิชาการ NCPD 2018 และวันประกวดผลงานนวัตกรรมเพื่อคนพิการรอบสุดท้าย:​ วันที่ 9 กรกฎาคม 2561

  • วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561
08:00

ลงทะเบียนและรับเอกสาร

9:00

การนำเสนอวีดีทัศน์ความเป็นมาของการจัดงานสัมมนาวิชาการ การแสดง และกล่าวต้อนรับ

การแสดงความสามารถของคนพิการ (การขับร้องเพลงของนักศึกษา นักศึกษาคนพิการของ มจธ. และวง S2S
กล่าวต้อนรับ โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
ณ ห้องประชุมใหญ่

9:40

ปาฐกถาพิเศษ ภาคภาษาไทย

หัวข้อ "การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556"
โดย นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ​ณ ห้องประชุมใหญ่

10:30

พักรับประทานอาหารว่าง และเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานนวัตกรรมงานวิชาการของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ

11.10

ปาฐกถาพิเศษ ภาคภาษาอังกฤษ

หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Society for All" โดย Mr.Silatul Rahim Bin dahman
ประธานกรรมการมูลนิธิคนตาบอด ประเทศมาเลเซีย ​ณ ห้องประชุมใหญ่

12:00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

ห้องรับประทานอาหาร ชั้น 2, 4

13:15

ประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ เดินทางมาถึง และลงนามถวายพระพร รัชกาลที่ 10 หน้างานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

13:30

กล่าวรายงาน แถลงข่าว มอบโล่รางวัล

กล่าวรายงาน โดย อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แถลงข่าว "ความสำเร็จงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการใน 1 ทศวรรษ"

มอบโล่รางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติบัตรผลงานบทความวิชาการ และการประกวดนวัตกรรมในระดับดีเยี่ยมจำนวน 13 รางวัล

ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบธงเจ้าภาพในปีต่อไป

ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกับผู้บริหารกระทรวง และหน่วยงาน สถาบันการศึกษา จำนวน 18 แห่ง

เยี่ยมชมบูธนิทรรศการและผลงานนวัตกรรมวิชาการฯ 24 บูธ ณ บริเวณภายนอกห้องประชุม และห้องแสดงผลงานนวัตกรรมเพื่อคนพิการ

8:30-12:00

การประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อคนพิการ

13:00-17:00

กิจกรรมการนำเสนอบทความ การอบรมเชิงปฏิบัติการ และงานประกวดสิ่งประดิษฐ์

การนำเสนอบทความระดับชาติ ณ ห้องวายุภักษ์ 3, 4, BB-402

การนำเสนอบทความระดับนานาชาติ ณ ห้อง BB-401

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวคิดนวัตกรรมสำหรับคนทั้งมวล (Student Workshop: Ideation for All) ณ ห้อง BB-403

การประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อคนพิการ ณ ห้องวายุภักษ์ 2

งานประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการภายในประเทศ ณ ห้อง BB-404

17:30

ปิดงาน

หมายเหตุ

1. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. มีล่ามภาษามือ ล่ามแปลภาษา และคำบรรยายภาษาอังกฤษในแต่ละห้อง
3. จัดแสดงนิทรรศการ และผลงานนวัตกรรมตลอดงาน 
4. กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน สถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ องค์กรด้านคนพิการ สถาบันการศึกษาต่างๆ เจ้าหน้าที่สถาบันการศึกษา นักศึกษา และผู้แทนหน่วยงาน ภาคประชาสังคม รวมจำนวน 600 คน
 

กำหนดการนำเสนอบทความวิชาการ/กึ่งวิชาการฯ