คณะกรรมการ

คณะกรรมการด้านวิชาการ

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่ปรึกษา
ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประธานกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รองประธานกรรมการ
ผู้แทนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ กรรมการ
ผู้แทนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการ
ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรรมการ
ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการ
ผู้แทนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรรมการ
ผู้แทนมหาวิทยาลัยนเรศวร กรรมการ
ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการ
ผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรรมการ
ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กรรมการ
ผู้แทนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรรมการ
ผู้แทนมหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการ
ผู้แทนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กรรมการ
ผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรรมการ
ผู้แทนมหาวิทยาลัยเกริก กรรมการ
ผู้แทนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กรรมการ
ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรรมการ
นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย กรรมการ
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงานกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรรมการและเลขานุการ
ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและติดตามประเมินผลกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ