ประกาศผลบทความ

ประกาศผลการคัดเลือกบทความวิชาการ/กึ่งวิชาการ การสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ

1 NCPD2018-0011  EP-003 กึ่งวิชาการ | การเสริมพลังคนพิการ (Empowerment for Persons with Disabilities) "การพัฒนาสื่อและกิจกรรมพิเศษเรื่องดนตรีบำบัดสร้างแรงบันดาลใจเพิ่มความมั่นใจให้คนพิการThe Development of Media and Special Event Entitled “Music Therapy for the Morale of the Disabled Person”

2 NCPD2018-0013  LW-001 ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (Local Wisdom for Persons with Disabilities) "อุปกรณ์ฟื้นฟูและอุปกรณ์ช่วยเหลือสำหรับคนพิการจากต้นทุนความรู้ภูมิปัญญาชุมชน The Rehabilitative Devices and Assistive Devices for Persons with Disabilities from local wisdom" 

3 NCPD2018-0014  UD-001 การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) "แนวทางการออกแบบบ้านพักผู้สูงวัยประหยัดพลังงาน กรณีศึกษา เวลเนสโฮม อำเภอ บางไทร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา Conceptual Design for Energy-Saving Homes for Elderly Case Study: WellnessHome, Bangsai District, Ayutthaya"

4 NCPD2018-0019  LW-002 ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (Local Wisdom for Persons with Disabilities) "ละครวิทยุสำหรับคนพิการทางสายตา 

Drama radio for blind"

5 NCPD2018-0021  PM-001 นโยบาย การบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม (Policy and Management for Equality) "การพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษา The Development of Database System for Students with Disabilities in Higher Education Institutions"

6 NCPD2018-0022  IE-001 นวัตกรรมการศึกษาเพื่อคนพิการ (Innovative Education for Persons with Disabilities) "ผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาเจตคติที่มีต่อบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 The Effect of Computer-Assisted Instruction on Developing Attitude towards Persons with Visual Impairment for Fourth Graders"

7 NCPD2018-0025  IE-002 นวัตกรรมการศึกษาเพื่อคนพิการ (Innovative Education for Persons with Disabilities) "การศึกษาประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการใช้สื่อการเรียนการสอนรายวิชาบาร์และเครื่องดื่มสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน The study of Efficiency and Satisfaction in Teaching Aids of Bar and Beverage for Home Economics Students with Hearing Impairment"

8 NCPD2018-0026  IE-003 นวัตกรรมการศึกษาเพื่อคนพิการ (Innovative Education for Persons with Disabilities) "การพัฒนาความสามารถทางภาษาของนักเรียนระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา Literacy Development of Elementary Students in Nakhon Ratchasima City Municipality School"

9 NCPD2018-0027  UD-002 การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) "การออกแบบและพัฒนาเครื่องทดสอบอัตราการไหลแบบหน้าจอสัมผัสสำหรับเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ Design and Development of a Touch Screen Based Flow Rate Tester for Infusion Pump"

10 NCPD2018-0028  IE-004 นวัตกรรมการศึกษาเพื่อคนพิการ (Innovative Education for Persons with Disabilities) "การศึกษาพิเศษ – ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยกิจกรรมครุวิถี The Study of Teacher Characteristics of First Year Teacher Students in Special Education – Thai Program Nakhon Ratchasima Rajabhat University by Karu Withee Activities"

11 NCPD2018-0031  UD-003 การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) "แนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุในอาคารชุดสำหรับพักอาศัย กรณีศึกษา ชุมชนอาคารทรัพย์สิน 26-7 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร Design Guideline of Physical Environment Improving in Condominium Case Study of Sub-Sin 26-7 Community Building, Klong Toey, Bangkok"

12 NCPD2018-0034  UD-010 กึ่งวิชาการ | การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) "การวิเคราะห์คุณลักษณะโมบายแอพพลิเคชั่นเพื่อรองรับการใช้งานธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของผู้พิการและผู้สูงอายุ An Analysis of Mobile Application Features to Support the Use of Electronic Transactions for the Disabled and the Elderly"

13 NCPD2018-0035  PM-006 กึ่งวิชาการ | นโยบาย การบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม (Policy and Management for Equality) "การจ้างงานคนพิการเชิงสังคม: บทเรียนใหม่ของการจ้างงานคนพิการในสังคมไทย Social Employment of Persons with Disabilities: A New lesson on Employment of Persons with Disabilities in Thai Society"

14 NCPD2018-0036  UD-004 การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) "แนวทางการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกภายในเกสท์เฮ้าส์ที่เหมาะสมสำหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุชาวไทยในตัวเมืองน่าน Guesthouse Facility Designed Recommendations for Elderly Thai Tourists in Nan City"

15 NCPD2018-0037  IE-013 กึ่งวิชาการ | นวัตกรรมการศึกษาเพื่อคนพิการ (Innovative Education for Persons with Disabilities) "นวัตกรรมการศึกษาที่มีคนพิการเป็นฐานเพื่อชุมชนแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา Disabilities-based Innovative Education for Learning Communityof Schools"

16 NCPD2018-0038  PM-002 นโยบาย การบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม (Policy and Management for Equality) "สภาพปัญหาและแนวทางการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุภายในวัดห้วยมงคลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ The problems and solutions relating to facilities management in HuaiMongkol temple Prachuap Khiri Khan Province"

17 NCPD2018-0041  IP-001 นวัตกรรมเพื่อคนพิการและสังคมสูงอายุ (Innovation for Persons with Disabilities and Aging Society) "การออกแบบโต๊ะทำครัวสำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์ Kitchen Table Design For Disability Movement Person Who Use The Wheelchair"

18 NCPD2018-0042  UD-005 การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) "การทบทวนวรรณกรรมอย่างมีระบบของความเป็นจริงเสมือนสำหรับผู้ใช้รถนั่งคนพิการ

A Systematic Review of Virtual Reality for Wheelchair Users"

19 NCPD2018-0043  IP-002 นวัตกรรมเพื่อคนพิการและสังคมสูงอายุ (Innovation for Persons with Disabilities and Aging Society) "การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาผู้พิการทางสายตาให้เป็นผู้ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส Possibility of Trained Panelist from Visually Impaired People for Sensory Descriptive Analysis"

20 NCPD2018-0044  IP-003 นวัตกรรมเพื่อคนพิการและสังคมสูงอายุ (Innovation for Persons with Disabilities and Aging Society) "แผนธุรกิจสำหรับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เก้าอี้ย้ายตัวจุฬาฯ A Business Plan for the Innovation of “CU-Transfer Chair”"

21 NCPD2018-0045  UD-006 การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) "การออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขอนามัยสำหรับใช้สอยในห้องน้ำเพื่อผู้สูงอายุ

Toiletry and Personal Care Products Packaging Design for Elderly People"

22 NCPD2018-0046  PM-007 กึ่งวิชาการ | นโยบาย การบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม (Policy and Management for Equality) "ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสังคมและคนพิการ Intellectual Property for Society and Persons with Disabilities"

23 NCPD2018-0047  IE-005 นวัตกรรมการศึกษาเพื่อคนพิการ (Innovative Education for Persons with Disabilities) "ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับเด็กพิการซ้ำซ้อน The Self Learning Activity Packed in Development of the Occupation skill for Children with Multiple Disabilities"

24 NCPD2018-0048  PM-008 กึ่งวิชาการ | นโยบาย การบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม (Policy and Management for Equality) "การประเมินผลการดำเนินงานหน่วยวิจัยและออกแบบเพื่อคนทั้งมวล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ The Performance Assessment of Universal Design Research Unit, Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University"

25 NCPD2018-0049  IE-006 นวัตกรรมการศึกษาเพื่อคนพิการ (Innovative Education for Persons with Disabilities) "การพัฒนารูปแบบการบริหารการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย The Developmental Model of Administrative Education for Children with Special Needs in Early Childhood Development Center"

26 NCPD2018-0051  EP-001 การเสริมพลังคนพิการ (Empowerment for Persons with Disabilities) "การประเมินผลโครงการฝึกอบรมคนพิการ หลักสูตรเจ้าหน้าที่สำนักงานเพื่อการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ Evaluation of Officer Training Program for Persons with Disabilities (PWDs) for Independent Living"

27 NCPD2018-0052  IP-004 นวัตกรรมเพื่อคนพิการและสังคมสูงอายุ (Innovation for Persons with Disabilities and Aging Society) "การออกแบบสภาพแวดล้อมสำหรับที่พักอาศัยแบบรวมของผู้สูงอายุ: จากงานวิจัยสู่การปฏิบัติ A Universal Integrated Living Environment Design for the Elderly: Research Applied in Practice"

28 NCPD2018-0055  UD-007 การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) "ตัวแบบความต้องการทางด้านการใช้งาน ด้านการแสดงออกทางสังคม และด้านความงาม ในการพัฒนาชุดบอดี้สูทและอุปกรณ์ช่วยพยุงแขน สำหรับเด็กสมองพิการในประเทศไทย Functional, Expressive and Aesthetic (FEA) Model of Bodysuit and Splint Developing for children with Cerebral Palsy in Thailand."

29 NCPD2018-0056  PM-003 นโยบาย การบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม (Policy and Management for Equality) "การประเมินผลความสูญเสียของลูกจ้างที่พิการต่อค่าทดแทนของการประกอบอาชีพ Evaluation of Loss Disabled Workers on Compensation of Occupational"

30 NCPD2018-0058  EP-002 การเสริมพลังคนพิการ (Empowerment for Persons with Disabilities) "นวัตกรรมการเสริมพลังคนพิการในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงผ่านการส่งเสริมอาชีพ Empowerment Innovation for Persons with Disabilities Through Promoting Occupations in Great Mekong Sub Region"

31 NCPD2018-0060  IE-007 นวัตกรรมการศึกษาเพื่อคนพิการ (Innovative Education for Persons with Disabilities) "การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบโปสเตอร์เพื่อคนตาบอด Design Print Media in Poster Format for Teaching The blind"

32 NCPD2018-0061  IE-008 นวัตกรรมการศึกษาเพื่อคนพิการ (Innovative Education for Persons with Disabilities) "การออกแบบหนังสือภาพเพื่อคนตาบอด เรื่อง “ระบบสุริยะจักรวาล”  Design of pictured braille books in the matter of “The Solar System”"

33 NCPD2018-0062  IE-009 นวัตกรรมการศึกษาเพื่อคนพิการ (Innovative Education for Persons with Disabilities) "หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง พืชสมุนไพรไทย สำหรับคนตาบอดและคนทั่วไป Electronic Book : Medicinal Plant for The blind and Other people"

34 NCPD2018-0063  IE-010 นวัตกรรมการศึกษาเพื่อคนพิการ (Innovative Education for Persons with Disabilities) "การออกแบบสื่อภาพประกอบอักษรเบรลล์ประกอบการเรียนการสอนเรื่องสุขอนามัยทางเพศสําหรับผู้พิการทางสายตาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยใช้เทคนิคการพิมพ์ภาพ 3 มิติ Design of Braille Illustrated Media. Sexual Health for Blind secondary  students. Using 3D Print Techniques"

35 NCPD2018-0065  UD-008 การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) "แนวทางการออกแบบปรับปรุงท่าเรือท่องเที่ยวสำหรับคนทั้งมวล ท่าเรือวัดปรมัยยิกาวาส เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี Universal Design Guidelines for Improving The Tourist Pier at Wat Poramaiyikawas, Koh Kret Nonthaburi Province"

36 NCPD2018-0069  IE-011 นวัตกรรมการศึกษาเพื่อคนพิการ (Innovative Education for Persons with Disabilities) "MathExpress: ระบบการอ่านนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ภาษาไทยที่เข้าถึงได้โดยคนตาบอด MathExpress: Accessible Mathematical Reading for Thai Blinds"

37 NCPD2018-0070  PM-004 นโยบาย การบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม (Policy and Management for Equality) "ประสบการณ์และการดูแลตัวเองด้านอนามัยเจริญพันธ์ของผู้หญิงพิการทางการได้ยิน Experiences and Self-care for the Reproductive Health of Women with Hearing Impairment"

38 NCPD2018-0071  UD-009 การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) "การออกแบบบรรจุภัณฑ์โลชั่นกันยุง ตรา เอฟตี้ โดยแนวคิดการออกแบบเพื่อมวลชน Packaging Design of EAFTY Mosquito Repellent Lotion with Universal Design Concepts"

39 NCPD2018-0072  IE-012 นวัตกรรมการศึกษาเพื่อคนพิการ (Innovative Education for Persons with Disabilities) "การศึกษานำร่องการใช้นิทานอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ร่วมกับหุ่นยนต์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติก A Pilot Study on Using Storytelling Electronic Book with Robot for Assisting Development in Autistic Children"

40 NCPD2018-0073  PM-009 กึ่งวิชาการ | นโยบาย การบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม (Policy and Management for Equality) "การพัฒนาหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลสุขภาพเด็กพิการทางออทิสติก Curriculum Development for Training Programs to Improve the Caregivers of Children with Autism"

41 NCPD2018-0074  EP-004 กึ่งวิชาการ | การเสริมพลังคนพิการ (Empowerment for Persons with Disabilities) "ถอดบทเรียนการทำงานของนักสังคมสงเคราะห์: การฟื้นฟูและเสริมพลังคนพิการแต่กำเนิดและคนพิการภายหลัง Lesson learned from social worker: resilience and empowerment of people with congenital disabilities and people with acquired disabilities"

42 NCPD2018-0076  IP-006 กึ่งวิชาการ | นวัตกรรมเพื่อคนพิการและสังคมสูงอายุ (Innovation for Persons with Disabilities and Aging Society) "การออกแบบกระเป๋าใส่อุปกรณ์การล้างไตทางช่องท้อง The Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD) Equipment Luggage Design"

43 NCPD2018-0078  PM-005 นโยบาย การบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม (Policy and Management for Equality) "คนพิการในประเทศไทยกับสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ Persons with Disabilities in Thailand and Their Rights"

44 NCPD2018-0079  IP-005 นวัตกรรมเพื่อคนพิการและสังคมสูงอายุ (Innovation for Persons with Disabilities and Aging Society) "ไอโซนาร์ 2: เครื่องบอกเตือนสิ่งกีดขวางสำหรับผู้บกพร่องทางการเห็น iSonar-2: An Obstacle Warning Device for the visually impaired"

  1. *ชื่อห้อง เวลาขึ้นบรรยาย และขึ้นรับบทความดีเยี่ยมจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง*