ประกาศผลบทความ

ประกาศผลการคัดเลือกบทความวิชาการ/กึ่งวิชาการ การสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ

1 NCPD2018-0011 กึ่งวิชาการ | การเสริมพลังคนพิการ (Empowerment for Persons with Disabilities) ถอดบทเรียนการพัฒนาสื่อและกิจกรรมพิเศษโดยนักศึกษาทุนเพชรพระจอมเกล้าด้านศิลปวัฒนธรรม เรื่อง ดนตรีบำบัดสร้างแรงบันดาลใจเพิ่มความมั่นใจให้คนพิการ

 1. 2 NCPD2018-0013 ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (Local Wisdom for Persons with Disabilities) อุปกรณ์ฟื้นฟูและอุปกรณ์ช่วยเหลือสำหรับคนพิการจากต้นทุนความรู้ภูมิปัญญาชุมชน

 2. 3 NCPD2018-0014 การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) แนวทางการออกแบบบ้านพักคนชราประหยัดพลังงาน กรณีศึกษา เวลเนสโฮม อำเภอ บางไทร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

 3. 4 NCPD2018-0019 ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (Local Wisdom for Persons with Disabilities) ละครวิทยุสำหรับคนพิการทางสายตา

 4. 5 NCPD2018-0021 นโยบาย การบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม (Policy and Management for Equality) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษา

 5. 6 NCPD2018-0022 นวัตกรรมการศึกษาเพื่อคนพิการ (Innovative Education for Persons with Disabilities) ผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนา เจตคติที่มีต่อบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 6. 7 NCPD2018-0025 นวัตกรรมการศึกษาเพื่อคนพิการ (Innovative Education for Persons with Disabilities) การศึกษาประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการใช้สื่อการเรียนการสอน รายวิชาบาร์และเครื่องดื่มสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

 7. 8 NCPD2018-0026 นวัตกรรมการศึกษาเพื่อคนพิการ (Innovative Education for Persons with Disabilities) การพัฒนาความสามารถทางภาษาของนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา

 8. 9 NCPD2018-0027 การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) การออกแบบและพัฒนาเครื่องทดสอบอัตราการไหลแบบหน้าจอสัมผัสสำหรับเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ

 9. 10 NCPD2018-0028 นวัตกรรมการศึกษาเพื่อคนพิการ (Innovative Education for Persons with Disabilities) การศึกษาคุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1 โปรแกรมวิชา การศึกษาพิเศษ – ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยกิจกรรมครุวิถี

 10. 11 NCPD2018-0031 การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) แนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุในอาคารชุดสำหรับพักอาศัย  กรณีศึกษา ชุมชนอาคารทรัพย์สิน 26-7 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

 11. 12 NCPD2018-0034 กึ่งวิชาการ | การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) บทวิเคราะห์คุณลักษณะโมบายแอปพลิเคชั่นสำหรับกลุ่มผู้พิการและผู้สูงอายุเพื่อรองรับธุรกรรมการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 12. 13 NCPD2018-0035 กึ่งวิชาการ | นโยบาย การบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม (Policy and Management for Equality) การจ้างงานคนพิการเชิงสังคม: บทเรียนใหม่ของการจ้างงานคนพิการในสังคมไทย

 13. 14 NCPD2018-0036 การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) แนวทางการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกภายในเกสท์เฮ้าส์ที่เหมาะสมสำหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุชาวไทยในตัวเมืองน่าน

 14. 15 NCPD2018-0037 กึ่งวิชาการ | นวัตกรรมการศึกษาเพื่อคนพิการ (Innovative Education for Persons with Disabilities) นวัตกรรมการศึกษาที่มีคนพิการเป็นฐานเพื่อชุมชนแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา

 15. 16 NCPD2018-0038 นโยบาย การบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม (Policy and Management for Equality) สภาพปัญหาและแนวทางการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุภายในวัดห้วยมงคลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 16. 17 NCPD2018-0041 นวัตกรรมเพื่อคนพิการและสังคมสูงอายุ (Innovation for Persons with Disabilities and Aging Society) การออกแบบโต๊ะทำครัวสำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์

 17. 18 NCPD2018-0042 การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) การทบทวนวรรณกรรมอย่างมีระบบของความเป็นจริงเสมือนสำหรับผู้ใช้รถนั่งคนพิการ

 18. 19 NCPD2018-0043 นวัตกรรมเพื่อคนพิการและสังคมสูงอายุ (Innovation for Persons with Disabilities and Aging Society) การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาผู้พิการทางสายตาให้เป็นผู้ประเมินคุณภาพ ทางประสาทสัมผัส

 19. 20 NCPD2018-0044 นวัตกรรมเพื่อคนพิการและสังคมสูงอายุ (Innovation for Persons with Disabilities and Aging Society) แผนธุรกิจสำหรับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เก้าอี้ย้ายตัวจุฬาฯ

 20. 21 NCPD2018-0045 การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) การออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขอนามัยสำหรับใช้สอยในห้องน้ำเพื่อผู้สูงอายุ

 21. 22 NCPD2018-0046 กึ่งวิชาการ | นโยบาย การบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม (Policy and Management for Equality) ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสังคมและคนพิการ

 22. 23 NCPD2018-0047 นวัตกรรมการศึกษาเพื่อคนพิการ (Innovative Education for Persons with Disabilities) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับเด็กพิการซ้ำซ้อน

 23. 24 NCPD2018-0048 กึ่งวิชาการ | นโยบาย การบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม (Policy and Management for Equality) การประเมินผลการดำเนินงานหน่วยวิจัยและออกแบบเพื่อคนทั้งมวล  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 24. 25 NCPD2018-0049 นวัตกรรมการศึกษาเพื่อคนพิการ (Innovative Education for Persons with Disabilities) การพัฒนารูปแบบการบริหารการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

 25. 26 NCPD2018-0051 การเสริมพลังคนพิการ (Empowerment for Persons with Disabilities) การประเมินผลโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่สำนักงาน

 26. 27 NCPD2018-0052 นวัตกรรมเพื่อคนพิการและสังคมสูงอายุ (Innovation for Persons with Disabilities and Aging Society) การออกแบบสภาพแวดล้อมสำหรับที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ: จากวิจัยสู่การปฏิบัติ

 27. 28 NCPD2018-0055 การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) ตัวแบบความต้องการทางด้านการใช้งาน ด้านการแสดงออกทางสังคม และด้านความงาม ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องนุ่งห่มที่มีความยืดหยุ่นสำหรับผู้ใช้งานที่มีความบกพร่องทางร่างกายในประเทศไทย

 28. 29 NCPD2018-0056 นโยบาย การบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม (Policy and Management for Equality) การประเมินผลความสูญเสียของลูกจ้างที่พิการต่อค่าทดแทนของการประกอบอาชีพ

 29. 30 NCPD2018-0058 การเสริมพลังคนพิการ (Empowerment for Persons with Disabilities) นวัตกรรมการเสริมพลังคนพิการในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงผ่านการส่งเสริมอาชีพ

 30. 31 NCPD2018-0060 นวัตกรรมการศึกษาเพื่อคนพิการ (Innovative Education for Persons with Disabilities) การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบโปสเตอร์เพื่อคนตาบอด

 31. 32 NCPD2018-0061 นวัตกรรมการศึกษาเพื่อคนพิการ (Innovative Education for Persons with Disabilities) การออกแบบหนังสือภาพเพื่อคนตาบอด เรื่อง ระบบจักวาล

 32. 33 NCPD2018-0062 นวัตกรรมการศึกษาเพื่อคนพิการ (Innovative Education for Persons with Disabilities) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง พืชสมุนไพรไทย สำหรับนักเรียนและนักเรียนตาบอด

 33. 34 NCPD2018-0063 นวัตกรรมการศึกษาเพื่อคนพิการ (Innovative Education for Persons with Disabilities) การออกแบบสื่อภาพประกอบอักษรเบรลล์ประกอบการเรียนการสอนเรื่องสุขอนามัยทางเพศสําหรับผู้พิการทางสายตาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยใช้เทคนิคการพิมพ์ภาพ 3 มิติ

 34. 35 NCPD2018-0065 การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) แนวทางการออกแบบปรับปรุงท่าเรือท่องเที่ยวสำหรับคนทั้งมวล ท่าเรือวัดปรมัยยิกาวาส เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 35. 36 NCPD2018-0069 นวัตกรรมการศึกษาเพื่อคนพิการ (Innovative Education for Persons with Disabilities) MathExpress: ระบบการอ่านนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ภาษาไทยที่เข้าถึงได้โดยคนตาบอด

 36. 37 NCPD2018-0070 นโยบาย การบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม (Policy and Management for Equality) ประสบการณ์และการดูแลตัวเองด้านอนามัยเจริญพันธุ์ของผู้หญิงพิการทางการได้ยิน

 37. 38 NCPD2018-0071 การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) การออกแบบบรรจุภัณฑ์โลชั่นกันยุง ตรา เอฟตี้ โดยแนวคิดการออกแบบเพื่อมวลชน

 38. 39 NCPD2018-0072 นวัตกรรมการศึกษาเพื่อคนพิการ (Innovative Education for Persons with Disabilities) การศึกษานำร่องการใช้นิทานอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ร่วมกับหุ่นยนต์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ออทิสติก

 39. 40 NCPD2018-0073 กึ่งวิชาการ | นโยบาย การบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม (Policy and Management for Equality) การพัฒนาหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลสุขภาพเด็กพิการทางออทิสติก

 40. 41 NCPD2018-0074 กึ่งวิชาการ | การเสริมพลังคนพิการ (Empowerment for Persons with Disabilities) การฟื้นคืนพลัง และการเสริมพลังคนพิการแต่กำเนิด และคนพิการภายหลัง และครอบครัว : บทเรียนการทำงานของนักสังคมสงเคราะห์

 41. 42 NCPD2018-0076 กึ่งวิชาการ | นวัตกรรมเพื่อคนพิการและสังคมสูงอายุ (Innovation for Persons with Disabilities and Aging Society) การออกแบบกระเป๋าใส่อุปกรณ์การล้างไตทางช่องท้อง

 42. 43 NCPD2018-0078 นโยบาย การบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม (Policy and Management for Equality) คนพิการในประเทศไทยกับสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

 43. 44 NCPD2018-0079 นวัตกรรมเพื่อคนพิการและสังคมสูงอายุ (Innovation for Persons with Disabilities and Aging Society) ไอโซนาร์ 2: เครื่องบอกเตือนสิ่งกีดขวางสำหรับผู้บกพร่องทางการเห็น

 44. *ชื่อห้อง และเวลาขึ้นบรรยาย จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง*