การขับเคลื่อนสู่สังคมยั่งยืนของคนทั้งมวล :
Moving Towards Sustainable Society for All

การสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจําปี 2561

          จากฐานข้อมูลทะเบียนคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 จำนวน 1,820,155 คน หรือร้อยละ 2.75 ของประชากรทั้งประเทศ จำนวน 66,113,612 คน (ข้อมูลจากมิเตอร์ประเทศไทย ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560) และจากข้อมูลรายงานคนพิการที่มีความพิการรุนแรงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ส่งผลกระทบให้คนพิการได้รับการมองว่าเป็นภาระต่อสังคม ไม่มีความสามารถในการทำงาน อันเนื่องจากความพิการ สภาพปัญหาดังกล่าวเกิดจากสภาพสังคมที่ยังไม่มีการรับรู้ที่ถูกต้อง สังคมยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับคนพิการและความพิการ ทำให้คนพิการไม่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิต่างๆ ตามกฎหมาย 

          กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ในการประสานและกำหนดนโยบายด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการรวมถึงการสำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม และเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับคนพิการ สถานการณ์ของคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อประโยชน์ต่อการป้องกัน การรักษาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ และการจัดแผนงานวิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ประเมินผล เสนอต่อกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

          ในปี 2561 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการศึกษาบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการด้านคนพิการ และการจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านวิจัย งานวิชาการ นวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ระหว่างสถาบันการศึกษา นิสิต นักศึกษา บุคคล หน่วยงานที่ให้บริการทางวิชาการ อีกทั้งทำให้เกิดการรวบรวมและการให้บริการทางวิชาการอย่างกว้างขวางต่อสาธารณะในวงกว้างต่อไป

หัวข้องานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

  • ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (Local Wisdom for Persons with Disabilities)
  • นวัตกรรมเพื่อคนพิการและสังคมสูงอายุ (Innovation for Persons with Disabilities and Aging Society)
  • นวัตกรรมการศึกษาเพื่อคนพิการ (Innovative Education for Persons with Disabilities)
  • นโยบาย การบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม (Policy and Management for Equality)
  • การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design)
  • การเสริมพลังคนพิการ (Empowerment for Persons with Disabilities)

กำหนดการสำคัญส่งบทความวิชาการ

เปิดรับบทความฉบับเต็ม :​ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2561  สมัครส่งบทความ 

เปิดรับผลงานประกวดนวัตกรรมเพื่อคนพิการ :​ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 เมษายน 2561  สมัครส่งผลงาน 

ประกาศผลการตอบรับบทความ :​ ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2561

วันสัมมนาวิชาการ NCPD 2018 :​ วันที่ 9 กรกฎาคม 2561

กำหนดการ วัน เดือน ปี
เปิดรับบทความฉบับเต็ม วันที่ 15 ธันวาคม 2560 - 8 มีนาคม 2561
แจ้งผลการประเมินบทความ วันที่ 8 เมษายน 2561
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (ฉบับแก้ไข) วันที่ 8 พฤษภาคม 2561
ประกาศผลการตอบรับบทความ วันที่ 8 มิถุนายน 2561
วันจัดการสัมมนาวิชาการฯ วันที่ 9 กรกฎาคม 2561

  • วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561
08:30

ลงทะเบียน

9:00

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประธานในพิธีเดินทางมาถึง

9:05

ชมวีดิทัศน์ความเป็นมาของการจัดงานสัมมนาวิชาการ และชมการแสดงของคนพิการ

9:30

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวต้อนรับ

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวรายงาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวเปิดงาน

ประกาศผลบทความดีเด่น พร้อมมอบโล่รางวัล

พิธีมอบธงเจ้าภาพในปีต่อไป

10:00

ชมนิทรรศการผลงานนวัตกรรม วิชาการ ของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ และรับประทานอาหารว่าง

10:40

ปาฐกถาพิเศษ โดย Keynote Speaker ผู้ทรงคุณวุฒิระดับนานาชาติ

11:20

ปาฐกถาพิเศษ โดย Keynote Speaker ผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติ

12:00

รับประทานอาหารกลางวัน

13:00

การนำเสนอบทความระดับชาติ และนานาชาติ

15:00

รับประทานอาหารว่าง

15:15

การนำเสนอบทความระดับชาติ และนานาชาติ (ต่อ)

17:15

ประกาศผลรางวัลการประกวดนวัตกรรม พร้อมมอบโล่รางวัล

17:30

ปิดงาน

1. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. มีล่ามภาษามือ ล่ามแปลภาษา และคำบรรยายภาษาอังกฤษ
3. จัดแสดงนิทรรศการ ตลอดงาน
4. การประกวดนวัตกรรม/ผลงาน ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
5. การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวคิดนวัตกรรมสำหรับคนทั้งมวล (Student Workshop:Ideation for All) ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น. 
6. กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน สถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ องค์กรด้านคนพิการ สถาบันการศึกษาต่างๆ เจ้าหน้าที่สถาบันการศึกษา นักศึกษา และผู้แทนหน่วยงาน ภาคประชาสังคม รวมจำนวน 600 คน